logo
Stanovy

Stanovy

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.
FBC Kladno, o.s.

Hlava I

Základní ustanovení

§1
Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry ve sdružení FBC Kladno, o.s. (dále jen "Sdružení").

§2
(1)    Název sdružení je FBC Kladno, o.s.
(2)    Sídlem Sdružení je Kladno, H. Malířové 2471, PSČ 272 01.
(3)    Sdružení je nezávislé, neziskové a dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob provozujících tělovýchovu.
(4)    Symboly Sdružení jsou: logo, vlajka a barvy Sdružení.
(5)    Sdružení je právnickou osobou.

Hlava II

Cíle činnosti

§3
Cíle činnosti Sdružení jsou:
 • a)organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 • b)vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a poslání, a to i vlastní hospodářskou činností,
 • c)budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 • d)zpracovává koncepci rozvoje sportovní činnosti v rámci své působnosti,
 • e)hájit zájmy FBC Kladno, o.s. navenek i uvnitř organizace, za tím účelem spolupracovat s orgány státu, územních samosprávných celků, florbalové unie, ČSTV apod.

§4
Formy činnosti, které směřují ke splnění cílů, jsou zejména:
 • a) pořádání turnajů, školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i veřejnost,
 • b) získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků,
 • c) poskytování poradenských a konzultačních služeb,
 • d) spolupráce se subjekty, které sledují obdobné cíle.

Hlava III

Členství

§5
1. Členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.
2. Členství ve sdružení může být řadové, mimořádné nebo čestné.
3. Sdružení vede seznamu členů sdružení. Seznam členů sdružení obsahuje tyto údaje : jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a druh členství.

§5a
Řadové členství
Řadovým členem sdružení je každý člen Sdružení, který není mimořádným či čestným členem.

§5b
Mimořádné členství
Mimořádnými členy jsou Zdeněk Jirák, nar. 17.6.1983, Ondřej Fuchs, nar. 13.7.1973, případně další osoby, o kterých tak rozhodne Schůze členů.

§ 5c
Čestné členství

(1) Rada nebo Schůze členů může udělit čestné členství fyzické osobě, která se
 • a) významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem sdružení.
 • b) významně zasloužila o šíření dobrého jména a pověsti Sdružení zejména na poli sportovním nebo organizačním.

(2) S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.

(3) Čestný člen nemá právo volit a být volen do orgánů Sdružení.

(4) Čestné členství nezakládá členu povinnost platit členské příspěvky a aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení.

§6
Vznik členství
(1)    Členství ve Sdružení je dobrovolné.
(2)    Zájemce o členství ve Sdružení podává řádně vyplněnou žádost o členství. O přijetí zájemce rozhoduje Rada. Členství vzniká dnem rozhodnutím Rady nebo Schůze členů o přijetí člena.
(3)    Člen - právnická osoba je povinen doložit, že osoby, které jeho jménem podaly žádost o přijetí do Sdružení, jsou oprávněny jménem žadatele jednat. Oprávnění se dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence ve které je žadatel evidován, případně obdobnými listinami.

§7
Zánik členství
(1)Členství zaniká
 • a)vystoupením,
 • b)vyloučením,
 • c)zánikem člena - právnické osoby,
 • d)úmrtím,
 • e)zánikem Sdružení.
(2)Člen Sdružení je oprávněn vystoupit ze Sdružení na základě písemného oznámení adresovaného Radě. V takovém případě končí členství ke dni doručení oznámení Radě.
(3)O vyloučení člena rozhoduje Rada. V takovém případě končí členství ke dni rozhodnutí Rady o vyloučení člena.
(4)Proti rozhodnutí Rady o vyloučení člena se nelze odvolat.
(5)Mimořádný člen může být vyloučen pouze rozhodnutím Schůze členů, jestliže přes napomenutí Schůze členů
 • a)opakovaně porušil stanovy nebo interní řád nebo
 • b)zvlášť závažným způsobem poškozuje zájmy a dobré jméno Sdružení.


§8
Práva členů
(1)    Člen Sdružení má právo :
 • a)podílet se na činnosti sdružení,
 • b)obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi.

(2) Právo účastnit se jednání a hlasovat na Schůzi členů má pouze mimořádný člen, pokud tyto stanovy neurčují jinak.


§9
Povinnosti členů
 Člen Sdružení je povinen:
 • a)dodržovat stanovy Sdružení,
 • b)dodržovat interní řády Sdružení,
 • c)nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení,
 • d)aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení,
 • e)platit členské příspěvky ve výši předepsané Finančním řádem Sdružení.


Hlava IV

Orgány


Schůze členů

§10
Postavení a působnost
(1)    Schůze členů je nejvyšším orgánem Sdružení.
(2)    Schůze členů:
 • a)schvaluje Finanční řád,
 • b)volí a odvolává členy Rady a rozhoduje o jejich odměňování,
 • c)schvaluje stanovy a změny stanov,
 • d)rozhoduje o symbolech Sdružení a jejich používání,
 • e)rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny těmito stanovami nebo
(3) Schůze členů si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Sdružení.

§11
Svolávání
(1)    Schůze členů se koná nejméně jednou ročně s přesahem nejvýše jednoho měsíce, v místě a době dle běžných zvyklostí.
(2)    Schůzi členů svolává Rada nejpozději 5 dní před konáním Schůze členů. Schůze členů se svolává pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem mimořádným členům.
(3)    Pozvánka musí obsahovat:
 • a)název a sídlo Sdružení,
 • b)místo, datum a hodinu konání Schůze členů,
 • c)program jednání Schůze členů.
(4)Rada je povinna zařadit do programu jednání Schůze členů písemné návrhy mimořádných členů vznesené po svolání Schůze členů. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh svolavateli doručen po zaslání pozvánky a alespoň 2 dny před zahájením jednáním Schůze členů, doplní svolavatel program jednání o takový návrh. Pozdější návrh je možné zařadit do programu jednání dané Schůze členů jen postupem určeným §12 odst. 1.


§12
Jednání
(1)Jednání Schůze členů probíhá podle programu obsaženém v pozvánce, případně doplněném postupem dle § 11 odst. 4, věta 3. Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce, lze projednat jen se souhlasem Schůze členů.
(2)Právo hlasovat na Schůzi členů mají pouze mimořádní členové, pokud tyto Stanovy nestanoví jinak.
(3)Řádně svolaná Schůze členů je usnášeníschopná, je – li na ní přítomna nadpoloviční většina všech mimořádných členů, pokud tyto Stanovy nestanoví jinak.
(4)Pokud jsou všichni mimořádní členové mrtví, prohlášeni za mrtvé, nezvěstní, zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo omezeni ve způsobilosti k právním , má právo svolat Schůzi členů alespoň 10 řadových členů, kteří dosáhli věku 18 let. Schůze členů svolané z důvodu uvedeného v předchozí větě se může  účastnit a hlasovat na ní každý řadový člen, který dosáhl věku 18 let. Takto svolaná schůze členů je usnášeníschopná, je – li na ní přítomna alespoň jedna třetina všech řadových členů, kteří dosáhli věku 18 let.
(5)Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, kteří mají právo hlasovat.
(6)Pro přijetí rozhodnutí o změně Stanov a zániku Sdružení je třeba souhlasu všech mimořádných členů sdružení. Pokud se uplatní § 12 odst. 4 Stanov, je třeba pro přijetí rozhodnutí o změně Stanov a zániku Sdružení nadpoloviční většiny všech řadových členů Sdružení, kteří dosáhli věku 18 let.
(7)Zahájení Schůze členů řídí člen pověřený jejím svolavatelem. Na Schůzi členů je nejprve zvolen předsedající.
(8)Poté je zvolen ověřovatel a zapisovatel. O Schůzi členů se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje zapisovatel do 10 pracovních dnů od ukončení Schůze členů. Ověřovatel je zavázán po vyhotovení zápisu zkontrolovat jeho pravdivost, zabezpečit případné opravy a stvrdit ho svým podpisem.
(9)Zápis o Schůzi členů obsahuje:
 • a)název a sídlo Sdružení,
 • b)místo a dobu konání Schůze členů,
 • c)jméno předsedajícího, ověřovatele a zapisovatele.
 • d)popis projednaných bodů programu Schůze členů,
 • e)rozhodnutí Schůze členů s uvedením výsledku hlasování,
 • f)obsah námitky člena Sdružení týkající se rozhodnutí Schůze členů, jestliže o to dotyčný žádá.

§13
Mimořádná Schůze členů
Rada má povinnost neprodleně svolat mimořádnou Schůzi členů v případě podezření, že člen Rady:
 • a)spáchal trestný čin v souvislosti s výkonem své funkce člena Rady nebo Kontrolní komise,
 • b)soustavně jedná proti zájmům Sdružení,
 • c)přestal splňovat požadavky na funkci člena Rady a přesto neodstoupil z funkce.
Mimořádná Schůze členů musí projednat zejména toto podezření.

§14
Jednací řád
Schůze členů po zahájení schválí jednací řád, který upraví náležitosti účasti členů Sdružení na Schůzi členů, jednání Schůze členů, způsob uplatňování práv člena a hlasování na ní.

§15
Volební řád
Schůze členů po zahájení schválí volební řád, který upraví postup při volbě Rady.

Rada

§16
Postavení a působnost
(1) Rada je výkonným orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení.
(2)    Rada rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Schůze členů. Při své činnosti se Rada řídí stanovami Sdružení a rozhodnutími Schůze členů.
(3)    Rada zejména:
 • a)dbá na plnění cílů činnosti Sdružení,
 • b)zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení,
 • c)volí a odvolává Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení a zajišťuje řádné vedení účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů,
 • d)rozhoduje o přijetí člena,
 • e)rozhoduje o vyloučení člena s výjimkou mimořádných členů
 • f)vede seznam členů,
 • g)poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím http://www.fbckladno.cz/,
 • h)svolává Schůzi členů nebo mimořádnou Schůzi členů,
 • i)rozhoduje o zakládání a zřizování právnických osob Sdružením, o účasti Sdružení v právnických osobách a o výkonu práv Sdružení v právnických osobách, v nichž má Sdružení účast

§17
Složení a funkční období
(1)    Členy Rady jsou všichni mimořádní členové. Schůze členů může zvolit další členy Rady z řadových členů Sdružení (tzv. volený člen Rady). Celkový počet členů Rady určuje Schůze členů.
(2)    Členem Rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a je bezúhonná. Za bezúhonnou se pro účely těchto stanov nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena:
 • a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo
 • b) pro trestný čin spáchaný úmyslně či z nedbalosti, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem činnosti tohoto Sdružení nebo jiné právnické osoby s podobným předmětem činnosti.
(3)    Volený člen Rady má povinnost přiložit do 30 dnů od zvolení výpis z rejstříku trestů.
(4)    Funkční období volených členů Rady je jednoleté.
(5)    Členství v Radě zaniká:
 • a) přestal-li člen Rady splňovat podmínky uvedené v odst. 2,
 • b) odstoupením,
 • c) odvoláním Schůzí členů,
 • d úmrtím,
 • e) prohlášením za mrtvého,
 • f) volenému členovi Rady uplynutím funkčního období

(6)    Člen Rady, který přestal splňovat podmínky uvedené v §17 odst. 2 nebo odstoupil, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit písemným prohlášením Radě. V případě odstoupení, zaniká členství v Radě dnem doručení takového oznámení.
(7)    Členům Rady může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje Schůze členů. Členové Rady mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena Rady.
(8) Členové Rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům škodu.
(9)Člen Rady je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů vrátit Sdružení veškerý finanční a hmotný majetek Sdružení, účetnictví Sdružení i další evidenci Sdružení.

§18
Jednání
(1)Rada zasedá nejméně jedenkrát měsíčně.
(2)Jednání Rady svolává a řídí Předseda; v jeho nepřítomnosti místopředseda;
(3)Jednání Rady musí být svoláno nejpozději 5 dní před jeho konáním pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům Rady.
(4)Rada je usnášeníschopná vždy, je-li řádně svolána a jsou – li na ní přítomni všichni mimořádní členové. Je – li některý z mimořádných členů nezvěstný nebo se bez vážného důvodu dvakrát po sobě nedostaví na řádně svolané jednání Rady, je Rada usnášeníschopné i bez jeho přítomnosti. .
(5)K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlasu všech mimořádných členů nebo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. Přehlasování jednotného stanoviska mimořádných členů řadovými členy však není možné.
(6)Všechna rozhodnutí Rady musí být písemně vyhotovena. Na písemném vyhotovení musí být uvedeno datum vydání rozhodnutí, jeho obsah a jména členů rady, kteří se účastnili jednání, při němž bylo rozhodnutí učiněno.

§19
Interní řády
(1)    Rada vydává pro potřeby řádného chodu Sdružení interní řády:
 • a) Organizační řád,
 • b) Finanční řád.
(2)    Interní řády jsou veřejné, platný text je vždy zveřejněn na http://www.fbckladno.cz/.
(3)    Organizační řád upravuje zejména podrobné postupy při organizování činnosti orgánů Sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje způsob volby do orgánů Sdružení, odvolání členů orgánů Sdružení a komunikaci s orgány Sdružení.
(4)    Finanční řád upravuje zejména výši členských příspěvků. Finanční řád je platný po schválení Schůzí členů.
(5)    O změně interního řádu je Rada povinna informovat oznámením ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na http://www.fbckladno.cz/ nejméně 10 pracovních dnů před začátkem platnosti.
(6) V případě rozporu mezi ustanovením Stanov a interního řádu má přednost ustanovení Stanov.

§20
Hospodář
(1)    Hospodář je člen Rady odpovědný za:
 • a) správu finančního a hmotného majetku,
 • b) řádné vedení účetnictví,
 • c) účetní operace podle platných právních předpisů.
(2)    Hospodáře volí Rada ze svých členů.
(3)    Výkon funkce hospodáře je slučitelný s výkonem funkce předsedy nebo místopředsedy Sdružení.

§21
Předseda, Místopředseda
(1)    Jménem Sdružení jednají a podepisují Předseda a Místopředseda společně nebo člen Rady pověřený Radou. Podepisování za Sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu Sdružení se připojí jména a podpisy předsedy a místopředsedy. V případě, že podepisuje pověřený člen Rady, je povinen doložit pověření od Rady; pověření může být uděleno jen ke konkrétně určenému úkonu.
(2)    Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost Sdružení a práci případných zaměstnanců.
(3)    Předsedu a místopředsedu volí Schůze členů, přičemž vybírá pouze  z řad mimořádných členů Sdružení.

Hlava V

Zásady hospodaření

§22
(1) Sdružení je neziskovou organizací.
(2) Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména členské příspěvky:
 • a) pravidelný měsíční příspěvek,
 • b) mimořádný příspěvek.
(4) Dalšími příjmy jsou zejména platby za služby členům, příspěvky od státu a územních  samosprávných celků, dary, dotace a granty.
(5) Majetek je používán výhradně k plnění cílů činnosti Sdružení.
(6) Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
(7) Sdružení může zakládat a zřizovat právnické osoby a účastnit se v již založených právnických osobách.


Hlava VI

Zánik

§23
(1)    O zániku Sdružení rozhoduje Schůze členů.
(2)    Při zániku Sdružení provede Rada majetkové vypořádání poté, co jí  předložený návrh na vypořádání schválí Schůze členů.

Hlava VII

Závěrečná ustanovení


§24
Komunikace uvnitř Sdružení
(1)    Písemnosti určené členům se zasílají na e-mail nebo adresu člena uvedenou v seznamu členů Sdružení. Písemností se rozumí i elektronická zpráva.
(2)    Členové jsou povinni oznamovat Radě veškeré změny skutečností zapisovaných do seznamu členů, zejména změnu adresy, a kontaktní adresu elektronické pošty a dalších údajů, které mají být používány ke komunikaci Sdružení s členem Sdružení.
(3)    Písemnosti určené členům se považují za doručené i v případě, že je člen na e-mailu nebo adrese vedené v seznamu členů nepřevzal nebo převzít odmítl.

§25
Stanovy
(1)    Rada zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinna oznámit nové znění stanov Ministerstvu vnitra ČR.
(2)    Stanovy jsou veřejné a Rada zajistí, aby na http://www.fbckladno.cz/ bylo zveřejněno aktuální znění stanov.
(3)    Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra ČR. Změna stanov je účinná okamžikem schválení Schůzí členů.

Muži A

ikona
FBŠ Hattrick Brno - Kanonýři Kladno
(2:2,0:2,1:0)
  | sobota 16.12.
ikona
 1. podrobnosti k zápasu
 

Nenalezeny žádné budoucí zápasy

Krátké zprávy

DŮLEŽITÉ!!!

- Od 14.5. začíná přechodné tréninkové období. Kdo, kde, kdy a s kým bude trénovat si můžete přečíst Zde
(08.05.2018 - 16:34)

Tréninky přípravky

- Z důvodu státních svátků a s nimi souvisejícími ředitelskými volny jsou zrušeny tréninky přípravky v termínech 30.4., 1.5., 7.5. a 8.5. Děkujeme za pochopení (28.04.2018 - 15:31)

Nové zboží ve fanshopu

- Kdo je dobrý - má ručník modrý! Aby se ručník nepletl a byl opravdu osobní je každý originál s tvým jménem a číslem. Fanshop
(06.04.2018 - 18:36)

Nový web

- Usilovně děláme na novém webu! Až to odstartjem tak nespustíte oči :-) (23.12.2017 - 16:17)

MLŽI B+C

- Trénink skrze prázdniny 26.10. se nekonná. (25.10.2017 - 19:14)

GOTHIA CUP

- Vážení přátelé,

bohužel Vám musím oznámit, že pro nedostatečný počet zájemců se letos náš klub nebude účastnit turnaje Gothia cup. Byli jsme připraveni z důvodu bezpečnosti zajistit vyšší počet odpovědných osob i snížit cenu pro Vás. Ve stejném termínu se hraje turnaj v Praze. Trenéři od nás mají doporučení, turnaje se zúčastnit.

S přáním příjemného dne

Ing. Zdeněk Jirák
předseda klubu (18.10.2017 - 12:22)

Anketa 
 

 


SFF

Šfl Kladno

Copyright © 2018 FBC Kanonýři Kladno & eSports.cz, s.r.o. Informace o autorských právech  | RSS kanál